top of page

CK St. Mary's Eye Center
Clinic Service 

cataract.png
Lão thị & đục thủy tinh thể
transplantation.png
Cấy ghép giác mạc
vision.png
Điều chỉnh tầm nhìn
outpatient1.png
Điều trị ngoại trú
bottom of page